Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Dynamiczni.pl, dostępny pod adresem internetowym https://dynamiczni.pl prowadzony jest przez Karolina Lewandowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Lewandowska Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6652346130, REGON 311616660.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Lewandowska Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6652346130, REGON 311616660
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dynamiczni.pl
 6. Platforma e-learningowa: serwis internetowy znajdują się pod adresem https://dynamiczni.pl umożliwiający dostęp do kursów e-learningowych zakupionych w sklepie internetowym.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dostępu do kursów i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Kurs e-learningowy – zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie kursu, dostępny na platformie e-learningowej.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Poznań 60-203, ul. Niegolewskich 19/4..
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@efekty.net..
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 657 94 74
 4. Numer fax Sprzedawcy +48 61 641 70 80
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 89114020170000490203820990
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – włączona obsługa plików cookies.
 2. Jeżeli Klient lub Użytkownik nie spełnił wymogów technicznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia oraz adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub przy użyciu synchronizacji z posiadanym profilem w serwisie Facebook.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  – zalogować się do Sklepu;
  – wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  – kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  – wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
– Płatności elektroniczne
– Płatność kartą płatniczą.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Zakup produktów dostępnych w sklepie internetowym jest możliwy z terytorium dowolnego kraju.

§ 10
Prawo do reklamacji

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  – imię, nazwisko, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Użytkownika
  – tytuł kursu lub lekcji, której reklamacja dotyczy,
  – opis przedmiotu reklamacji,
  – okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w zakładce kontakt sklepu internetowego, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania sklepu internetowego lub platformy e-learningowej przez Klienta lub Użytkownika, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

§ 11
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z zakupionego kursu może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres kontakt@dynamiczni.pl

§ 12
Prawa autorskie

 1. Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Kopiowanie udostępnianych na stronie internetowej Dynamiczni.pl materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Wszelkie materiały zawarte w kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony dostęp do danego kursu.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Zakup dostępu do kursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Usługodawca będzie informować w sklepie internetowym oraz na platformie e-learningowej, a Użytkownicy otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.